Et barnekor med omtrent 15 barn kledd i forskjellige samiske kofter. Foto

Mange samer bor andre steder enn i Sápmi. Her synger elever fra Oslo samiske skole i rådhuset på samenes nasjonaldag 6. februar 2023.

Fotografi
Av /NTB.

Sápmi er navnet på området der det gjennom historien har bodd flest samer. På nordsamisk heter det Sápmi, på lulesamisk Sábme og på sørsamisk Saepmie. På norsk heter området Sameland.

Sápmi har egentlig ingen landegrenser, men deler av både Norge, Sverige, Finland og Russland regnes med i Sápmi.

I Norge er det vanlig å ta med Nord-Norge, Trøndelag og noen områder rett sør for Trøndelag i kart over Sápmi. Utenfor Norge blir Kolahalvøya i Russland, Lappland i Finland og Norrland i Sverige regnet med i Sápmi. I disse områdene er samene en minoritet.

Folk og kultur

Kart
Kartet som viser omtrent hvor de forskjellige samiske språkene blir brukt, viser også hvilke områder som regnes med i Sápmi.
Kart
Av .

Navnet Sápmi kommer fra samenes navn på seg selv. På nordsamisk kaller de seg sámit eller sápmelaččat.

Samer er definert som urfolk. Samene som bor i Norge regnes som en egen nasjon. De deler kultur, historie og språk med de andre samene i Sápmi.

Det finnes ti forskjellige samiske språk. Nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk er offisielle språk i Norge.

Alle barn med samisk bakgrunn har rett til å lære samisk på skolen uansett hvor i Norge de bor. Elever med samisk som førstespråk har rett til å få undervisning på sitt samiske språk i grunnskolen og på videregående skole. Norges eneste samiske høyskole ligger i Kautokeino.

Reindrift er en viktig del av samisk kultur, og et av de tradisjonelle samiske yrkene. En same som driver med reindrift kalles reindriftssame.

Folk fra Sápmi har mye kontakt med andre urfolk over hele verden, blant annet inuitter, maorier og aboriginer. Det arrangeres blant annet VM i fotball for urfolk og minoriteter. Der deltar Samelandslaget med spillere fra norsk side av Sápmi.

Politikk og samfunn

Sápmi er ikke en egen stat. Samer er statsborgere i det landet den delen av Sápmi de bor i ligger.

I Norge, Sverige og Finland fins det egne sameting (se Sametinget). Samiske organisasjoner fra disse tre landene, pluss Russland, har et felles råd for Sápmi som heter Samerådet.

Historie

De første samene var jegere og sankere. Flere familier samarbeidet, og flyttet rundt i et område. Både gruppen og området de flyttet rundt i ble kalt siida. Samfunnet deres ble kalt siidasamfunnet.

Da kongene i Sverige, Russland og Danmark-Norge begynte å utvide rikene sine med områder i nord, begynte de også å kreve skatt av de som bodde der. De samene som flyttet rundt, måtte noen ganger betale skatt til flere konger.

Etter at kongene hadde bestemt hvor de ville at grensene skulle være i nord, ble Sápmi delt mellom Norge, Sverige, Finland og Russland.

Etter at Sápmi ble delt, har sammer i alle de fire landene blitt diskriminert og behandlet dårlig i lange perioder. Blant annet har myndighetene tvunget dem til å snakke språket i landet de bodde, i stedet for sitt samiske språk. Fra 1850-tallet til 1960-tallet hadde staten i Norge en politikk som skulle endre samenes språk, kultur og levevis. Dette blir kalt fornorskingspolitikk.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Torjer Andreas Olsen
UiT – Norges arktiske universitet