Foto

Utenriksdepartementet har kontorer på 7. juni-plassen og Victoria terrasse i Oslo.

Utenriksdepartementet
Av .
Lisens: Begrenset gjenbruk

Staten er alle som jobber med å styre Norge. Staten i Norge blir også kalt den norske stat og myndighetene. Det er fordi staten har myndighet, eller makt, til å bestemme over folk som bor i landet.

En stor del av staten heter statsforvaltningen. Å forvalte betyr å styre for noen. Statsforvaltningen er de delene av staten som styrer staten sånn som Stortinget og regjeringen bestemmer. De fleste av de som jobber i statsforvaltningen er ansatte, ikke folkevalgte.

Oppbygning

Makten i Norge er delt i tre uavhengige deler. De tre delene kalles den lovgivende makt (nasjonalforsamlingen), den utøvende makt (regjeringen) og den dømmende makt (domstolene). Dette gjør man for å unngå at én av delene får for mye makt. Denne tredelingen er vanlig i demokratiske land, og kalles maktfordelingsprinsippet.

Staten i Norge er delt opp i ulike nivåer. Nivåene på toppen bestemmer over nivåene under.

Den norske staten er bygget opp av:

Statsforvaltningen er bygget opp av:

  • Departementene som bestemmer over direktorater og tilsyn
  • Direktorater, tilsyn og andre statsetater
  • Statsforvalteren med kontor i hvert fylke

Kommunene og fylkeskommunene er en del av myndighetene, men ikke en del av statsforvaltningen.

Departementene

Et departement er et stort kontor med mange ansatte som hjelper regjeringen med å styre landet. I 2024 var det 16 departementer i Norge. Hvert departement styrer som oftest flere direktorater.

Direktorater og tilsyn

Et direktorat blir styrt av et departement. Hvert direktorat har mange ansatte.

Mange av direktoratene kan bestemme på vegne av staten. For eksempel bestemmer Miljødirektoratet hvem som får lov til å slippe ut stoffer som kan forurense, og hvor mye de kan slippe ut.

Noen direktorater kalles tilsyn. De har i oppgave å kontrollere at regler blir fulgt. For eksempel kontrollerer Mattilsynet at restauranter lager mat på en ren og trygg måte.

Statsforvalteren

Det nederste statlige nivået er statsforvalteren. Statsforvalteren har kontor med noen ansatte i hvert fylke. Statsforvalteren er regjeringens representanter i fylket.

Kontroll med staten

Hvis noen er uenige i det staten har bestemt, kan de klage opp til neste statlige nivå. Man kan for eksempel klage til miljødepartementet på noe miljødirektoratet har bestemt.

Hvis klagen ikke blir løst, kan man be en domstol om å undersøke saken i en rettssak. Da ser domstolen på om staten har fulgt lovene på riktig måte.

At man kan klage på statens avgjørelser, er en sikkerhet mot at staten bruker makten sin på feil måte.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Dag Einar Thorsen
Førsteamanuensis i statsvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge