Foto
Tropisk regnskog er en type eviggrønn skog.

Skog er områder med så mange trær at miljøet i skogen blir ulikt det utenfor. Trærne står ganske tett sammen og må kunne bli ganske høye.

Skogen er et levende økosystem som består av både trærne og de andre artene som lever der. Skog er det viktigste økosystemet på Jorda i tillegg til havet.

Forskjellige typer skog

sopper med en liten granspire ved siden av.
Mange sopper lever på døde trær. Når soppen bryter ned treet, frigir det næring til andre planter som kan spire.
Sopper og foryngelse på stubbe.
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Skog kan deles i tre hovedtyper:

  • Eviggrønne skoger finnes på steder med mye regn og varme. Trærne i disse skogene mister ikke alle bladene samtidig. De har alltid mange grønne blader. Regnskog er eviggrønn skog.
  • Periodisk grønne skoger har perioder der trærne har grønne blader. På høsten faller alle bladene av samtidig. Etter vinteren vokser det nye blader på trærne. Løvskog i Norge er periodisk grønne skoger.
  • Barskoger har trær med nåler, ikke blader. De fleste bartrær har grønne nåler hele året. Gran er for eksempel et tre med nåler.

Skog er ikke bare trær

Foto
Blåbær vokser på lave busker på bakken i en type skog som kalles blåbærskog. Det er som oftest gran som vokser i blåbærskoger.
Blåbær
Lisens: CC BY SA 3.0

Når mange trær står tett sammen, blir miljøet mellom trærne annerledes enn omgivelsene rundt. Det blir mindre sol på bakken, mindre vind og mer fukt i lufta enn i områdene utenfor.

Dermed lever det andre arter inni en skog enn utenfor. Skog er viktig for mange forskjellige dyr, insekter og fugler. Det er også mange sopper, lav og planter som må ha skog for å leve. Noen insekter og sopper spiser bare gamle, døde eller levende trær. Noen moser og lav vokser bare på trestammer. Noen planter trives bare på bakken i fuktige skoger. Skogen er viktig for det biologiske mangfoldet.

Skog i Norge

Foto av en maskin som hogger trær i skogen
Skogen gir også ved og materialer til å bygge hus med. Mange i Norge lever av det skogen gir, dette kalles skogbruk.
Foto av en maskin som hogger trær i skogen
Av /Shutterstock.

Skog dekker nesten 40 prosent av Norges areal. Det finnes både løvskog og barskog i Norge. Gran, furu og bjørk er de vanligste trærne.

Det finnes over elleve milliarder trær i Norge. Nesten fem milliarder av disse er bjørk.

Skog i verden

Totalt 31 prosent av landjorda er dekket av skog. Mer enn halvparten av skogene i verden finnes i bare fem land: Russland, Brasil, Canada, USA og Kina. Det finnes over 60 000 ulike arter trær i verden.

Ødeleggelse av skog

Gjennom alle tider har mennesker hugget skog. En del steder i verden blir skogen hugget for å ha plass til å dyrke mat og ha husdyr. Dette kalles avskoging.

I Norge skjer avskoging først og fremst for å bygge veier, industri, kjøpesenter, lager eller andre ting. Noen steder blir det hugget for mye skog. Hvis for mye skog blir borte, er det mange som kan bli utryddet.

Å dyrke og hugge skog for å tjene penger kalles skogbruk. Lover i Norge krever at en skogeier må plante nye trær etter hogst. Trær blir brukt til ved og som materialer for å bygge hus. Papir blir også laget av trær.

Skog er også viktig for klimaet, fordi skogen lagrer karbon. Derfor jobber mange politikere og miljøvernere for å bevare skog.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Lars Sandved Dalen
Dr. scient., NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi