Foto av svartspett ved reir med unger

Økosystemer består av flere næringskjeder. Hakkespett er del av en næringskjede, men er ikke øverst. Hakkespetter spiser granbarkbiller, som spiser grantrær. Hakkespetten kan bli spist av hønsehauk.

Et økosystem er alle de levende organismer som finnes på ett sted, og miljøet de lever i. Økosystemer kan være små og store, for eksempel en vannpytt eller en skog. Hele Jorden og alt som lever på den, er også ett stort økosystem.

De ulike organismene og miljøene i et økosystem er avhengige av hverandre. Hver art har sin rolle som ofte er viktig for helheten. Alle deltar i et kretsløp av næringsstoffer og energi.

Næringskjede

Alle de levende organismene i et økosystem kan ordnes i et næringsnett. Et næringsnett består av flere næringskjeder.

En organisme som befinner seg på toppen av kjeden, spiser dem som befinner seg under. Disse spiser igjen av dem under seg, helt ned til bunnen. Slik overføres næring fra én organisme til en annen.

Et eksempel kan være en larve som spiser blader. Larven blir så spist av en fugl. Til slutt blir fuglen spist av en rovfugl. Når rovfuglen dør blir den spist av nedbrytere, som gjør byggesteinene i fuglen tilgjengelige for andre igjen.

Hensyn til økosystemer

Alle de forskjellige organismene som lever i et økosystem, er viktige. Hvis en art forsvinner, vil det bli mindre mat til arter som lever av den, som igjen kan føre til at andre arter også får mindre mat.

Noen arter er også viktige som levesteder for andre, for eksempel bor mange insekter i og på trær. Arter som er spesielt viktige for et økosystem kalles nøkkelarter.

Når mennesker bygger hus, industri og veier, kan det gå ut over planter, dyr og sopp som lever i områdene fra før. Da kan økosystemer ødelegges. De som bygger må ta hensyn til økosystemer når slike prosjekter planlegges.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Kjetil Lysne Voje
Ph.d., Universitetet i Oslo