Digital tegning av en rettssal. Med ryggen til står en mann med blå genser. På gulvet til høyre for han med blå genser står en mann i lys dress. Oppe på et podium sitter tre personer. Personen i midten har svart kappe. Over dem henger det norske riksvåpenet, som er en gul løve på rød bunn. Illustrasjon
I en straffesak i tingretten er det tre dommere. Én er jurist og to er ikke jurister. Den som er jurist er fagdommer og har på svart kappe. Den som er tiltalt har en advokat som kalles forsvarer.
Illustrasjon
Av /Shutterstock.

En rettssak er et alvorlig møte i en domstol som skal avgjøre en sak. Ofte handler det om at noen har brutt loven eller en sak noen er uenige om. Rettssaker ledes av én eller flere dommere. Det er også dommere som avgjør saken.

De som møtes i en rettssak kalles parter. Det kan være to eller flere parter i en rettssak. Det finnes to slags rettssaker: straffesaker og sivile saker.

Dette skjer i rettssaken

I en rettssak får dommerne se og høre bevisene i saken. Dommerne må også vurdere hvilke rettsregler (for eksempel lover) som gjelder og hvordan de skal bruke disse reglene. I noen typer saker er det bare én dommer. I noen saker er det helt vanlige folk som får være med å dømme, det kalles å være meddommer.

Bevis kan for eksempel være vitner, bilder og dokumenter. Hver part har vanligvis egen advokat. Advokatene stiller blant annet spørsmål til vitner og kommenterer bevis. De snakker på vegne av sin part, og forteller hva den parten mener resultatet bør bli. Når advokatene for alle parter har fått sagt det de skal, vil dommerne se på saken i et eget møte. Dommeren eller dommerne skriver dommen.

Straffesak

I en straffesak er det én eller flere tiltalte. Den tiltalte er den som er anklaget for å ha gjort noe straffbart. Den tiltalte har vanligvis en advokat, som kalles forsvarer. På den andre siden er det en politiadvokat eller statsadvokat, som kalles aktor. Aktor er advokat for staten.

Hvis saken for eksempel handler om at noen har blitt skadet med kniv, må både den som har blitt skadet og den som er tiltalt for å ha brukt kniv forklare seg for retten. Den som har blitt skadet kalles fornærmede. Så er det ofte vitner som forteller hva de har sett eller opplevd. I tillegg kan det være andre bevis, for eksempel dokumenter fra legen som ga fornærmede helsehjelp.

Sivile saker

Sivile saker er saker som ikke handler om straff. Sivile saker kan handle om mye forskjellig. For eksempel kan to personer være uenige om hvem som skal arve et hus. Et annet eksempel er at en person som er blitt oppsagt mener at hen har rett til å beholde jobben.

Anke

De norske domstolene er tingrettene, lagmannsrettene og Høyesterett. Sakene starter i tingretten. Den som er misfornøyd med dommen, kan anke saken. Den som anker krever at en høyere domstol behandler saken på nytt. Høyesterett er den øverste domstolen i Norge.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jon Gisle