Lagmannsrett er en domstol i Norge som dømmer både i straffesaker og sivile saker.

Det norske rettssystemet har tre nivåer. Lagmannsrettene er over tingrettene, men under Høyesterett. Hvis en part i en rettssak er uenig i en dom fra tingretten, kan den anke til lagmannsretten. Hvis en part er uenig i en dom fra lagmannsretten, kan den anke til Høyesterett.

Det er dommere som avgjør sakene i lagmannsretten. Lederen for lagmannsretten kalles førstelagmann. De andre dommerne kalles lagmenn og lagdommere. De har utdannet jurister.

I noen saker er også meddommere med og avgjør saken. Man trenger ikke være jurist for å være meddommer. Noen meddommere er jurister eller har studert juss, men det er ikke derfor de er meddommere. Grunnen til at det brukes meddommere er at det er et viktig prinsipp i det norske rettssystemet at vanlige folk skal være med å dømme andre vanlige folk. Det kalles å dømmes av sine likemenn.

Det er seks lagmannsretter i Norge, som har ansvar for hvert sitt geografiske område: Borgarting, Eidsivating, Agder, Gulating, Frostating og Hålogaland lagmannsretter.

Les mer i Store norske leksikon

Faktasjekk av

Jon Gisle