Foto av tre vinduer i en gammel bygning. Over hvert vindu står ett ord. Fra venstre mot høyre står det LOV, SANDHED, RET.
Høyesterettsbygningen ligger i Oslo. Over tre av vinduene står ordene Lov, Sannhet og Rett stavet på gammel måte.
Vinduer i Høyesterettsbygningen
Av /NTB.

Høyesterett er den øverste domstolen i Norge. Høyesterett dømmer både i sivile saker og straffesaker.

Makten i Norge er delt i tre, og Høyesterett og de andre domstolene er én av de tre delene. De andre er Stortinget og regjeringen. Denne ordningen kalles maktfordelingsprinsippet.

Det norske rettssystemet har tre nivåer. Under Høyesterett er lagmannsretten, og under lagmannsretten er tingretten. Hvis en part i en rettssak er uenig i en dom fra tingretten, kan den anke til lagmannsretten. Hvis en part er uenig i en dom fra lagmannsretten, kan den anke til Høyesterett. Det er bare noen få, veldig viktige saker som kommer opp i Høyesterett.

Dommer fra Høyesterett kan i noen tilfeller ankes til internasjonale domstoler, for eksempel Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

Lederen i Høyesterett kalles høyesterettsjustitiarius. I tillegg til er det 19 andre dommere.

Det er én Høyesterett i Norge.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jon Gisle