En sivil rettssak er en rettssak som ikke handler om at noen skal få straff. Et eksempel er når noen er så uenige om hvem som skal arve noe, at de ber en domstol bestemme.

Dommerne bruker de lovene og reglene som gjelder i saken. Den som ber en domstol og dommer bestemme, kalles saksøker. Den andre parten kalles saksøkt. Begge kalles også parter i saken.

Saker som behandles i retten, altså rettssaker, er enten sivile saker eller straffesaker. Alle slags saker behandles først av tingretten. Hvis en part er uenig i tingrettens avgjørelse, kan man anke til lagmannsretten. Hvis man er uenig i lagmannsrettens avgjørelse, kan man anke til Høyesterett, men det er bare de viktigste sakene som går videre dit.

Når domstolene får inn en sak skal dommeren oppfordre saksøker og saksøkt til å bli enige på egen hånd. Dommeren kan også mekle mellom dem. Det kalles rettsmekling.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jon Gisle