Faktaboks

dømt

domfelt

Å være dømt betyr at en person har fått en dom i en domstol. Dommen kan være å sone en bestemt straff, betale en bot eller til å løse en konflikt på en bestemt måte.

Straffesaker

Straffesaker i domstoler handler om handlinger som er straffbare etter norsk lov. I straffesaker blir den eller de som har brutt loven dømt til straff.

Straff er en reaksjon fra samfunnet på at en person har gjort noe galt. Straffen for lovbrudd kan være bot, samfunnsstraff eller fengsel. Den som er dømt, må sone straffen hen får.

Det står i Grunnloven at ingen kan bli dømt uten lov eller få straff uten dom. Det betyr at man bare kan bli dømt til straff hvis man har brutt en lov og fått en dom fra en domstol.

I Norge kan ingen bli dømt til å være hele livet i fengsel. I Norge blir heller ingen dømt til døden.

Sivile saker

Rettssaker som gjelder uenigheter mellom private parter eller mellom en privat part og myndighetene, kalles sivile saker. De som er uenige med hverandre, kalles parter.

I sivile saker kan partene bli dømt til å holde en avtale de var uenige om, eller til å løse en konflikt på den måten dommeren bestemmer i dommen. Den ene parten kan også bli dømt til å betale erstatning til den andre parten.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Ivar Husby
Politihøgskolen