FNs bærekraftsmål er mål for hvordan verden skal utvikle seg på en bærekraftig måte. Bærekraft betyr at folk skal ha det de trenger, uten at de bruker av naturen på en måte som ødelegger for livet på Jorda i framtiden.

Landene i FN ble enige om bærekraftsmålene i 2015. De gjelder fram mot år 2030. FNs bærekraftsmål kom i stedet for FNs mål om å bekjempe fattigdom i årene mellom 2000 og 2015.

Da alle medlemslandene i FN ble enige om bærekraftsmålene, var det en helt ny måte for landene å samarbeide på. Både rike og fattige land skal ta ansvar for å nå målene. De skal både jobbe med å gjøre det bedre i sitt eget land, og samarbeide med andre land for å gjøre hele verden mest mulig bærekraftig. Alle land må fortelle FN hva de har gjort for å nå målene.

Verdier

I målene for bærekraft kobler man sammen arbeidet med tre viktige verdier:

 • Klima og miljø – alle land må ta vare på naturen
 • Økonomisk trygghet – alle mennesker og samfunn skal ha det de trenger nå og i framtiden
 • Sosiale forhold – blant annet at alle skal få gå på skole og få hjelp når de er syke

Bærekraftsmålene skal hjelpe alle mennesker til å være med i samfunnet. Alle skal få gå på skole, ha en jobb og kunne si hva de mener.

På engelsk kaller FN det Leave no one behind. På norsk betyr det at ingen skal være utenfor.

De 17 bærekraftsmålene

FN har valgt ut 17 hovedmål og 169 delmål. De 17 hovedmålene er:

 1. Utrydde fattigdom i hele verda.
 2. Utrydde sult og drive jordbruk på en trygg og god måte.
 3. Sikre god helse for alle.
 4. La alle mennesker få utdanning.
 5. Jobbe for likestilling.
 6. Gi alle mennesker tilgang på rent vann, og et rent og trygt sted å gå på do.
 7. Sikre at alle har ren energi til matlaging, lys og varme.
 8. Sørge for at alle har en trygg jobb, og at økonomien vokser på en god måte.
 9. Sørge for miljøvennlige og solide måter å komme seg fra et sted til et annet på. Finne nye og gode måter å lage ting på.
 10. Jobbe for mindre ulikhet mellom mennesker og land i verda.
 11. Gjøre det trygt og godt å bo i byer og tettsteder.
 12. Sørge for at mennesker lager og bruker ting på en bærekraftig måte.
 13. Gjøre det som trengs for å få slutt på klimaendringene med én gang.
 14. Beskytte og ta vare på havet og livet i havet. Bruke havet på en god måte.
 15. Beskytte naturen, økosystemene og alt som lever. Sørge for at ingen flere dyrearter dør ut.
 16. Jobbe for fred, demokrati og rettferdighet i alle land.
 17. Alle landene i verda skal fortsette å samarbeide om bærekraftig utvikling.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Sten Lundbo
Siviløkonom, tidligere ambassadør