Et arabisk skrifttegn.

Allah på arabisk.

Allah på arabisk.
Av .

Allah blir vanligvis brukt som navnet på Gud i islam. Egentlig er ordet allah arabisk og betyr den eneste ene guden. Det betyr at i arabiske oversettelser av den kristne Bibelen vil Gud bli Allah, og arabiske kristne bruker navnet Allah.

Når Allah blir brukt som navn på gud på andre språk enn arabisk, er det som regel snakk om religionen islam.

Én gud

I islam lærer man at det bare finnes én gud. Dette er med i den islamske trosbekjennelsen, som er den første av de fem søylene og den første av de seks læresetningene.

Trosbekjennelsen i islam er: «Det er ingen gud uten Gud, og Muhammed er hans profet». Den første av de seks læresetningene er altså troen på én gud.

Læren om Allah

I Koranen blir Allah beskrevet som en gud som har all makt. Han er rettferdig og god, og kan gripe inn i det som skjer i verden. Det gjorde han da Muhammed ble kalt til profet og fikk Koranen for å lære menneskene hvordan de skulle tjene Allah.

Allah blir noen ganger beskrevet som et mysterium. Mange muslimer vil si at menneskene kan ikke vite mer om Allah enn det som står i Koranen.

99 navn

I Koranen er det blant annet brukt 99 navn på Allah. Gjennom disse navnene kan mennesker forsøke å forstå hvem Gud er. Listen blir også kalt De vakreste navnene.

Noen av navnene viser fram forskjellige egenskaper Allah har som for eksempel navnene Den barmhjertige (al-Rahman) eller Den mektige (al-'Aziz). Andre navn viser til hva Allah kan gjøre, for eksempel Han som gir fred (al-Salam) eller Han som gir liv (al-Muhyi). Andre navn igjen er mer symbolske og sier noe om hva Allah er, for eksempel Kongen (al-Malik) eller Lyset (al-Nur).

Gjennom at muslimer lærer og bruker disse 99 navnene, kan de bli kjent med Allah.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Nora S. Eggen
Førstelektor, Universitetet i Oslo