Foto
Inkludering er for eksempel å sørge for at elever som bruker rullestol kan komme seg rundt på hele skolen og være med i alle timene med sin klasse.
/Shutterstock.

Inkludering er å sørge for at alle skal få være med i fellesskap og delta i samfunnet. Man skal føle seg velkommen, respektert og verdsatt, uansett hva slags bakgrunn eller egenskaper man har. For eksempel skal de som har en funksjonsnedsetting som gjør at de ikke kan gå, inkluderes i fellesskapet til de som kan gå.

For at alle skal kunne være med og delta må man legge til rette for det. Man prøver å skape et miljø hvor alle har mulighet til å bidra og føle seg som en del av fellesskapet, det kalles å integrere.

Fellesskap er steder der mennesker møtes og gjør noe sammen. Det kan for eksempel være en skole, en jobb, et nabolag eller en ungdomsklubb. Inkludering er å legge til rette for at alle får være med i slike fellesskap.

Menneskeverd

Inkludering og menneskeverd henger sammen. Menneskeverd betyr at alle mennesker er like mye verdt. Når alle er like mye verdt, er det viktig at alle får de samme mulighetene til å være med i samfunnet.

Hva inkludering kan føre til

For de fleste mennesker er det viktig å kjenne at de hører til. Hvis folk som skiller seg ut ikke får være med, kan de føle seg utenfor og bli ensomme.

Hvis noen er, eller føler seg, utenfor et fellesskap, blir fellesskapet mindre mangfoldig. Hvis grupper i samfunnet holder andre utenfor fellesskapene sine, kan det føre til at folk blir usikre på hverandre. Da kan folk få det som kalles fordommer. Inkludering kan føre til færre fordommer.

Inkludering er på mange måter det motsatte av diskriminering. Diskriminering betyr at noen blir behandlet urettferdig på grunn av kjønn, religion, hudfarge, funksjonsevne eller hvor de kommer fra. Når man driver med inkludering, er målet at ingen skal bli urettferdig behandlet.

Inkludering i skolen

Skolene i Norge har et ekstra stort ansvar for å inkludere alle elevene i fellesskapet. Forskere har funnet ut at elever som føler seg trygge og inkluderte, har det bedre og lærer lettere.

Elever som føler seg utenfor kan få problemer med å følge med i timene. De kan også føle seg ensomme og triste. Derfor skal skolene i Norge jobbe for inkludering. Det kan for eksempel være å lære elevene å respektere at alle er forskjellige. Arbeid mot mobbing er en viktig del av arbeidet for inkludering.

Inkludering i arbeidslivet

Alle som har en jobb er med i arbeidslivet. Inkludering i arbeidslivet betyr at alle skal få mulighet til å ha en jobb som passer til det de kan, uansett om de skiller seg ut. For å få til inkludering i arbeidslivet, må arbeidsgivere ansette forskjellige typer mennesker.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jan Frode Haugseth
Førsteamanuensis, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet