Et delta er en type natur som kan dannes der ei elv renner ut i en innsjø eller i havet.

Forming av delta

Foto fra Øyeren

Elva Glomma i Norge danner et stort delta der den renner ut i innsjøen Øyeren. Deltaet er det største innlands-deltaet i Nord-Europa og et naturreservat.

Foto fra Øyeren
Av /Shutterstock.

Elva tar med seg grus, sand og leire mens den renner gjennom landskapet. Når landskapet flater ut mot innsjøen eller havet, samler grus og sand seg på bunnen av elva. Leiren blir med vannet ut i innsjøen eller havet. Dermed blir elva ganske grunn og flyter utover i bredden. Elva lager nye elveløp som forgrener seg utover i en form som ligner en trekant.

Bosted for mennesker og dyr

Mennesker har gjennom alle tider bosatt seg ved de store deltaene. Noen av de tidligste samfunnene oppsto på deltaene ved elva Nilen i Nord-Afrika, Tigris-Eufrat i Irak, Indus i Pakistan og Ganges/Brahmaputra i India/Bangladesh.

Områder med elvedeltaer er nå de tettest bebodde områdene på Jorda. I elvedeltaene finnes det også et stort biologisk mangfold. Deltaene er ofte viktige hekkeområder for fugler.

Deltaer har veldig ulik størrelse. Noen er bare noen meter brede. Andre deltaer er mange mil brede. Verdens største delta finnes i Bangladesh der elvene Ganges og Brahmaputra renner ut i havet.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Karianne Lilleøren
Førstelektor i naturgeografi, Universitetet i Oslo