Ordene stat, land og nasjon brukes om hverandre. Noen ganger betyr de det samme, men ikke alltid.

Veldig ofte bruker man ordet land om en stat, men ikke alle land regnes som stater. For at en stat skal regnes som en stat må andre stater være enige i at den er det. Det kalles å anerkjenne.

Land, stat og nasjon betyr egentlig ulike ting:

  • En stat er et geografisk område med et selvstendig politisk styre. Stater må være anerkjent som selvstendige av andre stater.
  • Land er et ord som brukes om mange ulike ting. Et land kan være det samme som en stat, det kan være et lite landområde eller det kan være en del av en stat.
  • En nasjon er folk som synes de hører sammen, ofte på grunn av felles historie, språk og kultur. I staten Norge regnes for eksempel samer og nordmenn som nasjoner.

Ordene brukes ofte om hverandre. Når man for eksempel snakker om den store internasjonale organisasjonen FN er alle tre ordene i bruk. FN er en forkortelse for Forente Nasjoner. Det er bare stater som kan være medlemmer i FN, likevel er det vanlig å snakke om FNs medlemsland.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Dag Einar Thorsen
Førsteamanuensis i statsvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge