Spørsmålstegn er et skilletegn. Skilletegn blir brukt når man skal skille ord, setninger eller deler av setninger fra hverandre. De andre skilletegnene på bildet er punktum, komma, kolon, semikolon og utropstegn.

Spørsmålstegn er et tegn som står i slutten av en setning for å vise at setningen er et spørsmål.

Spørsmålstegn er et skilletegn i norsk skriftspråk. Andre skilletegn er for eksempel punktum og utropstegn.

For eksempel:

  • Hva gjør du?
  • Hvem var det du møtte?

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Carina Nilstun
Leksikograf, Det Norske Akademis ordbok