Hatefulle ytringer er å true eller snakke veldig stygt til noen fordi de hører til en bestemt gruppe mennesker. Det kan for eksempel handle om hudfarge, kultur eller religion. I Norge er hatefulle ytringer forbudt.

En ytring er noe man sier, skriver eller gjør for å vise hva man mener. Bilder og ting som blir skrevet eller sagt på internett, kan for eksempel regnes som hatefulle ytringer.

Hatefulle ytringer kan handle om:

Nedsatt funksjonsevne vil si at kroppen har en mangel eller skade, eller at hjernen er satt sammen på en litt annen måte.

Ikke alt stygt som blir sagt, kan kalles hatefulle ytringer. Det som sies må være veldig grovt og bli sagt så flere personer hører eller ser det. Hatefulle ytringer viser at den som sier det, mener at den andre personen er mindre verdt.

Forbud mot hatefulle ytringer

I Norge er hatefulle ytringer forbudt.

Hatefulle ytringer straffes vanligvis med bøter. Det vil si at straffen er å betale penger til staten.

Veldig grove hatefulle ytringer som blir delt med mange mennesker, kan blir straffet med fengsel i inntil tre år.

Begrensning i ytringsfriheten

I Norge er det ytringsfrihet, det vil si at alle har rett til å si det de mener. Ytringsfriheten er en menneskerettighet.

Ytringsfrihet betyr likevel ikke at man kan si hva man vil. En av begrensningene er at det ikke er lov til å si hatefulle ting til eller om en annen person.

Det kan skade og såre folk å bli snakket stygt til eller om. Hatefulle ytringer kan gjøre at de det handler om føler seg mindre verdt og ikke tør å delta i samfunnet. Derfor gir ikke ytringsfriheten folk rett til å si hatefulle ytringer.

Forskjell på sak og person

Det er ikke forbudt å si noe stygt og nedsettende om en spesiell sak, så lenge det ikke er rettet mot en enkelt person eller en gruppe personer. Det er for eksempel ikke forbudt å snakke nedsettende om en religion i seg selv.

Les mer i Lille norske leksikon

  • ytringsfrihet
  • rasisme

Faktasjekk av

Kjetil Mujezinović Larsen
Professor, Universitetet i Oslo