Foto fra en rettssal med dataskjermer og det norske riksvåpenet på veggen. Anskåret er armen til en person i svart kappe som holder boka Norges lover.

I rettssaker hvor noen blir anklaget av staten er det påtalemyndigheten som representerer staten.

Rettssal i Oslo Tinghus
Av /NTB.

Påtalemyndigheten er en del av staten i Norge. Påtalemyndigheten representerer staten i rettssaker hvor noen er anklaget for å ha gjort noe straffbart. Disse sakene kalles straffesaker fordi den som er anklaget kan bli dømt til straff.

Påtale betyr omtrent det samme som å anklage, men for å påtale noe straffbart må man ha bevis.

Påtalemyndigheten har ulike oppgaver når man skal finne ut om noen skal få straff. Disse oppgavene er:

  • Etterforskning
  • Bestemme om noen skal få straff, eller om saken skal avsluttes uten at noen straffes
  • Bestemme om det trengs en rettssak,
  • Anklage på vegne av staten
  • Anke dommer på vegne av staten

Etterforskning

Det er påtalemyndigheten som leder politiets etterforskning. Målet med etterforskning er å finne ut om det har skjedd noe ulovlig, og om noen kan straffes for det. I en etterforskning er det påtalemyndigheten som bestemmer om politiet for eksempel kan arrestere noen, og om politiet kan lete etter bevis der de bor eller jobber.

Rettssak eller bot

Hvis bevisene fra etterforskningen viser at det har skjedd noe straffbart, er det påtalemyndigheten som bestemmer hva som skal skje videre med saken. Den kan be domstolene om å dømme i en straffesak. Men bare hvis de er helt sikre på hvem som er skyldig, og mener at de kan bevise det. Det er bare domstolene som kan dømme noen til fengsel som straff.

I mindre alvorlige saker kan påtalemyndigheten bestemme at straffen blir for eksempel en bot.

Anklage

Hvis det blir rettssak er det advokaten til påtalemyndigheten som anklager på vegne av staten. Denne advokaten kalles aktor.

Anke

Hvis påtalemyndigheten er uenig i dommen, kan den be om at saken skal behandles i en høyere domstol. Det kalles å anke en dom.

Henlagt sak

Hvis man ikke har nok bevis til å si sikkert hvem som er skyldig, må påtalemyndigheten henlegge saken. Det betyr at det ikke blir noen rettssak og heller ikke noen som straffes.

Uavhengig og objektiv

Påtalemyndigheten er uavhengig. Det betyr at ingen andre deler av staten kan bestemme hva påtalemyndigheten skal gjøre med en sak.

De som jobber i påtalemyndigheten, skal finne alle viktige bevis i en sak. De skal være objektive. Det betyr at de ikke bare kan legge fram bevis som viser at en person er skyldig, men også bevis som kan være til fordel for den som er anklaget.

Organisering

Påtalemyndigheten er organisert slik at det er Riksadvokaten som er øverste leder. Under riksadvokaten jobber statsadvokatene, og under der igjen er politijuristene. Det er politijurister i alle politidistriktene.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Ivar Husby
Politihøgskolen